Zpracování osobních údajů

Ve smyslu ochrany osobních údajů souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů, a to v následujícím rozsahu: e-mailová adresa, jméno a příjmení. Tyto údaje bude zpracovávat správce, kterým je: Společnost HERO CZECH s.r.o. se sídlem: Praha 5, Radlická 751/113e, PSČ 150 00, IČ: 271 14 121 (dále též „správce“) a případně též zpracovatel, kterým je smluvní partner správce - společnost Bistro Agency s.r.o., sídlem Argentinská 1610/4, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 01721224, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 210940. Tento souhlas je udělen na dobu určitou, a to na 5 let.

Právním titulem zpracování dle tohoto souhlasu je právě tento souhlas. Správcem stanovený účel zpracování osobních údajů, pro který tento souhlas poskytuji, je použití osobních údajů pro zasílání obchodních nabídek správce a dále pro účely uvedené v zásadách ochrany osobních údajů správce (viz níže).

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu, nanejvýš v rozsahu uvedeném v prvním odstavci tohoto souhlasu, a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat následujícím způsobem: a) strojově (automatizovaně), prostřednictvím počítačů a počítačových programů v rámci informačního systému; b) manuálně.

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení mé osoby jako subjektu údajů se zpracováním výše uvedených osobních údajů. Jsem srozuměn(a) s tím, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat, a to formou elektronické komunikace, zasláním e-mailu na adresu hero@hero.cz. Tím není dotčeno právo správce (resp. zpracovatele) zpracovávat osobní údaje, pokud je jejich užití nutné k poskytování služby, resp. pro účely plnění smlouvy a dovolují-li tak právní předpisy.

Další informace ke zpracování osobních údajů správcem a další práva a povinnosti subjektu údajů, správce a zpracovatele lze nalézt v  Zásadách ochrany a zpracování osobních údajů. Udělením tohoto souhlasu jako subjekt údajů potvrzuji, že jsem byl řádně informován a že jsem se s výše odkazovanými zásadami zpracování osobních údajů seznámil.